Az Újratervezés orvoscsoport programja egy jobb Magyar Orvosi Kamaráért

Honfitársaink egészségének és a betegek biztonságos ellátásának ügye évtizedek óta nélkülözi a méltó figyelmet és a szükséges forrásokat.

A hatékonyan működő egészségügyi intézmények – ahol a betegek és az orvosok is biztonságban érezhetik magukat – egy jól működő társadalom fontos pillérét jelentik.

Ma az egészségügyi dolgozók csak egészségüket kockáztató önkizsákmányolással tudják életfeltételeiket biztosítani. Mindehhez az egészségügy intézményrendszerének szétesése, szabályozási, irányítási és etikai válsága társul. Orvos és beteg a magánegészségügy felé sodródik, így egészségügyünk kettészakad a szegények és gazdagok rendszerére. Kollégáink sokszor választásra kényszerülnek a köz szolgálata és a tisztes jövedelem között.

A változáshoz vissza kell szereznünk hivatásunk társadalmi rangját és vissza kell állítanunk az egészségpolitikában a szakmai szempontok elsődlegességét. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem éltünk megfelelően az érdekérvényesítési lehetőségeinkkel, pedig alapvetően csak magunkra, saját szerveződéseinkre számíthatunk.

Az orvostársadalomnak saját kezébe kell vennie a sorsát, és élnie kell önigazgatási, önkormányzati lehetőségeivel. Ehhez egy erős, megújult, és bővített jogosultságokkal rendelkező kamarára van szükség.

Az Újratervezés csoport azzal a céllal jött létre, hogy a Magyar Orvosi Kamarát egy olyan szervezetté tegye, mely aktív szerepet vállal a magyar egészségügy felemelésében, és ehhez tisztességes élet- és munkafeltételeket vív ki az egészségügy dolgozói számára. Programunkat a MOK tagjainak írtuk, szem előtt tartva, hogy az orvosok az egészséges társadalom védelmezői, így az orvosok érdekérvényesítése egyben a betegek jobb gyógyulásának ügyét is szolgálja.

A stabil egészségügy szilárd orvosi életútra épül, ezért programunkban az orvosi hivatás szakaszainak kritikus kérdéseit helyeztük előtérbe:

 • Az orvostanhallgatók 40%-a nem a magyar egészségügyben képzeli el a jövőt. Jelenleg nincs, és érdemi beavatkozás, hiteles jövőkép nélkül nem is lesz megfelelő utánpótlás. Arra törekszünk, hogy aki 2019-ben kezdi el az egyetemet, az 2025-ben már itthon találja meg hivatását és megélhetését. Fontosnak tartjuk, hogy leendő kollégáink alakítói lehessenek az őket fogadó rendszernek, így a MOK-nak is.
 • Jelenleg aránytalanul nagy részben a fiatal orvosok, a rezidensek viszik a vállukon az egészségügyet. A teher pedig óriási. A fiatalok hamar kiégnek, és a szakvizsga megszerzése után sokan elhagyják az országot. Ezért a programunk alkotásában kiemelten vettük figyelembe a rezidensek problémáit, megszüntetve ezzel az elvándorlás egyik okát, a nem megfelelően működő szakképzési rendszer hibáit.
 • Egy egész generációnyi szakorvos külföldön keresi az egzisztenciális és szakmai boldogulás lehetőségét, miközben ez a korosztály kellene, hogy kezében tartsa a betegek gyógyításának napi szakmai felügyeletét. Nem adjuk fel, tisztességes bérek és szakmai környezet teremtésével őket – és frissítő szemléletüket – hazahozzuk.
 • Az elmúlt 70 évben a magyar orvosok kitartottak, és magukat nem kímélve szolgálták a magyar társadalmat. Az orvosok fájdalmasan korán halnak. Kollégáink jelentős része nyugdíj mellett is dolgozik, hiszen sok helyen ők jelentik az utolsó lehetőséget a gyógyításra. A programunk sikere esetén a nyugdíjas orvosokért, egzisztenciális helyzetük biztosításáért kiemelten fog küzdeni a Kamara, erős támogatásunkra számíthatnak.

 

Minőséggarantált, korszerű és magas színvonalú orvoslást csak magas szintű egzisztenciális és szakmai autonómiával rendelkező orvosok képesek művelni. Ennek megteremtése és folyamatos megőrzése, felügyelete a MOK egyik fő célkitűzése kell legyen. Méltó orvosi életpályát kell kiharcolni. Ehhez elengedhetetlen magának a Magyar Orvosi Kamarának a reformja. Egy átlátható, széles körű részvételen alapuló, demokratikus alapokon nyugvó testületet hozunk létre. Ebben a folyamatban kiemelten számítunk azokra, akik eddig is a Kamara működtetésén dolgoztak, de úgy érzik, hogy erőfeszítéseik nem hasznosultak.

A program egyes elemei túlmutatnak a klasszikus kamarai küldetésen és szakszervezetekre jellemző érdekvédelmi feladatokat fogalmaznak meg. Úgy gondoljuk, hogy érdemi szakszervezeti tevékenység hiányában a Kamarának átmenetileg ilyen szerepet is fel kell vállalnia.

Az Újratervezés csoport programjával egyetértő, azt képviselő jelöltek megválasztása esetén 2019-ben a Magyar Orvosi Kamara a következő programpontok köré szerveződő javaslatot készít el, és az orvostársadalom összefogásával el kívánja érni a Kormánynál annak megvalósítását.

 

Egzisztenciális autonómia

 

A szaktudáshoz és a vállalt felelősséghez méltó bérek és juttatások

 

 • Célunk, hogy a következő 5 éves ciklusban elérjük – az egészségügyért felelős miniszter által is indokoltnak tartott – bruttó 1.5 millió forintos szakorvosi jövedelmet.          
  Fokozatos, de jelentős kezdeti béremeléssel járó, jogszabályban rögzített béremelést kívánunk kiharcolni.
 • A fenti jövedelem a közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó tagok esetében jogállástól függetlenül legyen biztosítva. (pl. vállalkozás)
 • A rezidensek, kezdő orvosok ösztöndíjak helyett a szakorvosi bérhez kötött fizetést kapjanak, melynek mértéke a kezdő szakorvosi bér 70%-a.
 • Korrekt, kiszámítható bértáblával fel kell számolni a szakterületek között jelenleg észlelhető többszörös különbségeket, mely destruálja az orvostársadalom egységét, torzítja az orvosképzést.
 
A munkaviszony jogállásának rendezése

 

A megújult kamarán belül harcolunk azért, hogy

 • az ügyeleti idő számítson bele a szolgálati időbe.
 • A nyugdíjas orvosok közfoglalkoztatása korlátozás és külön engedély nélkül legyen lehetséges a nyugdíj folyósítása mellett is.
 • A nyugdíj legyen független bármely egyéb jövedelem összegétől ugyanúgy, mint a közszférán kívül. A vonatkozó korlátozó jogszabályok és rendelkezések visszavonását fogjuk kezdeményezni.

 

Biztonság                 

 

Biztonságos betegellátás megteremtése a Kamara által

 

 • A betegbiztonság érdekében kezdeményezzük a szakmai minimumfeltételek felülvizsgálatát és kamarai tagokként részt veszünk azok észszerű megállapításában.  
 • Kezdeményezzük továbbá egy intézkedési terv létrehozását annak érdekében, hogy megfelelő források bevonásával és az intézményrendszer átalakításával – egy közösen jóváhagyott fejlesztési terv alapján–, minden egészségügyi szolgáltató megfelelhessen a minimumfeltételeknek.
 • Szorgalmazzuk, hogy az orvosszakmai szervezeteink, társaságaink váljanak a szakterületüknek felelős képviselőivé, és saját hatáskörben alkothassák meg a szakmai irányelveket, az ellátás minőségét garantáló rendszereket, protokollokat.
 • Javaslatot teszünk az ellátás minőségi mutatóinak kialakítására, illetve az intézmények rendszeres szakmai auditálásának bevezetésére. A Kamara is vegyen részt az ezzel kapcsolatos szakmai munkában.
 • Fellépünk annak érdekében, hogy az intézmények szakmai mutatói és a szakmai auditok eredményei nyilvánosak legyenek. A Kamara a saját honlapjának nyilvános felületén tegye ezeket közzé. A Kamara hozzon létre egy olyan online felületet, ahol az ellátóhelyek szolgáltatását az állampolgárok nyilvánosan értékelhetik.

 

Tisztaság

 
Szűnjön meg a hálapénz

 

 • Kezdeményezzük, hogy a Kamara nyilvános társadalmi vitát nyisson a hálapénz megszüntetésének lehetőségeiről, és a Kormányzattal közösen dolgozzon ki a következő 5 évre vonatkozó konkrét intézkedési javaslatot. Kezdetben elsősorban pozitív ösztönzők rendszerét támogatjuk. 
 • Az etikai kódex módosítása szükséges, hogy az a tisztességes többség szemléletét és érdekeit képviselje. Az etikai eljárások és határozatok transzparenssé tétele, illetve a hálapénz visszaszorítása érdekében be kell zárni a kódex jelenlegi kiskapuit.
 • Kezdeményezzük, hogy a magán- és üzleti alapú kezeléseket és ezek pénzügyeit átláthatóan válasszák el a közfinanszírozott ellátásoktól.

 

Szakmaiság

 

Térítésmentes szakmai továbbképzés lehetősége

 

 • Célul tűzzük ki, hogy a közfinanszírozású ellátásban dolgozók kötelező továbbképzéseinek díját az állam vállalja magára.
 • Javasoljuk, hogy a Kamara tegyen javaslatot arra, hogy szakmai továbbképzéseket csak MOK-akkreditációval szervezhessenek és támogathassanak cégek vagy vállalkozások, kivéve a továbbképzést is szolgáló, a szakmai társaságok által szervezett kongresszusokon lévő kiállításokat.
 
Határozott részvétel szakmai döntések előkészítésében

 

 • A tagok egészségpolitikával és az intézményrendszer működésével kapcsolatos javaslatait és véleményét rendszeresen kérdezze meg a Kamara, és a tagságot érdeklő kérdésekről rendezzen vitafórumot, konferenciát.
 • Követeljük, hogy a Kamarának a szakmai intézkedések jogszabályba foglalása előtt legalább 30 munkanap álljon rendelkezésére, hogy azokat megvitathassa, valamint azokhoz javaslatokkal élhessen.
 • A Szakmai Kollégium tagjainak kiválasztási rendszerét felül kell vizsgálni, erre vonatkozóan tárgyalásokat kezdeményezünk az illetékes tárcával.
 • Javasoljuk, hogy a tagság visszajelzése és problémafelvetései alapján a Kamara készítsen szakmai, egészségpolitikai javaslatokat és kezdeményezze azok megvitatását az érdekeltekkel (kormány, társadalombiztosító, önkormányzatok stb.)
 • Kezdeményezzük, hogy a Kamara indítson rendszeres egyeztetéseket az egészségügy és az egészségtudományi oktatás és kutatás területén működő érdekvédelmi és más társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel, Magyarországon és az Európai Unióban

 

Korszerű működés

 

E-Kamara

 

 • A Kamara megújításának, élővé tételének, a részvételi demokrácia megvalósításának alapja a Kamarai honlap portállá, a társasági élet belső nyilvánosságú terévé fejlesztése. A Kamarát élő szervezetté kívánjuk tenni, ezért a jelenlegi küldött alapú szerveződés kizárólagossága helyett mindenki számára aktív részvétel lehetőségét biztosító, internetalapú szervezetet hozunk létre. Hangsúlyos kérdésekben ez által széles támogatás nyerhető, és a tagok közvetlenül bekapcsolódhatnak a munkába és a döntési folyamatokba.
 • Létrehozunk egy olyan, a tagok számára elérhető zárt elektronikus felületet, ahol a szakmai javaslatok beterjeszthetőek és megvitathatóak.
 • Létrehozzuk a Kamara tagsági jogviszonnyal kapcsolatos teljes ügyintézési folyamatára alkalmas elektronikus rendszert. Ez biztosítja a tisztségviselők megválasztásával, a gazdálkodással és szakmai javaslatokkal kapcsolatos szavazások teljeskörű online lebonyolítását.
 • Kezdeményezzük az internetes távoktatás formájában elvégezhető kötelező szakmai továbbképzések létrehozását.

 

Széles körű kamarai szolgáltatások

 

 • Létrehozzuk a szakmai jogszabályok, irányelvek, állásfoglalások szakmák és témák szerint is kereshető és letölthető adatbázisát, illetve jogszabályfigyelő és tájékoztató rendszer működtetését.
 • Az állami szervekkel (pl. OTH, NEAK, ÁEEK) együtt létrehozzuk a naprakész, folyamatosan aktualizált, interaktív módon kereshető területi ellátási adatbázist, ideértve a diplomás tagok szolgáltatásait is.
 • Jogi magyarázatok és szakmai segédletek gyűjteményét működtetjük a felhasználói igényekre optimalizálva (pl. szerződés NEAK-kal, szerződés vállalkozóként stb.).
 • Ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk a Kamara honlapján munkaközvetítéssel, helyettesítésekkel kapcsolatban.

 

Értünk dolgozó, erős, harcolni kész Kamara

 

Ütőképesség, a törvény adta keretek teljes kihasználása és tágítása

 

 • A Kamarának, lehetőség szerint, a mindenkori kormányokkal együttműködve, határozottabban kell érvényesítenie az egészség és az egészségügy érdekeit. Ez a markáns érdekérvényesítés ugyanakkor nem kapcsolódhat semmilyen politikai párthoz, mozgalomhoz, kizárólag a korszerű orvoslás bizonyítékai és a szakmai megfontolások teremthetik meg az alapját.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy az elmúlt években a MOK mellőzésével, jogalkotási törvényt megsértve meghozott egészségügyi jogszabályok jogi felülvizsgálatát kezdeményezzük.
 • Kezdeményezzük az orvosi sztrájk jogi feltételeinek tisztázását.
 • A MOK tagsága, szükség esetén az egészségügy (betegek és orvosok) érdekérvényesítéséhez használni fogja az önkéntes túlmunka felmondásának törvényben rögzített és jog által védett intézményét.

 

Átlátható és mértéktartó, puritán gazdálkodás

 

 • Nyilvánossá és teljesen átláthatóvá tesszük a Kamara gazdálkodását, ideértve a tisztségviselők juttatásait, személyes költéseit és a tisztségviselők által kötött szerződéseket is. Legyen elérhető a Kamara honlapján minden bevétele és kiadása – közérthető és követhető formában.
 • Kezdeményezzük, hogy a Kamara kapja meg a közfeladatai ellátásához szükséges állami forrásokat, illetve megteremtjük a tagdíj és a tagi szolgáltatások arányosságát. A kamarai tagdíj legyen arányos a tagok jövedelmével. Az új tagdíjrendszer kidolgozásáig a rezidensek és a nyugdíjasok tagdíját a jelenlegi felére csökkentjük.
 • A tisztségviselők javadalmazását (munkaidő-arányosan) az azonos korú gyakorló orvosok átlagjövedelmének megfelelően határozzuk meg, ideértve a Kamara elnökének fizetését is.

 

Átlátható működés

 

 • Lehetővé tesszük, hogy a MOK különböző szintű testületeinek javaslatai a szavazások előtt legyenek elérhetőek és megvitathatóak a MOK honlapján.
 • Kezdeményezzük, hogy a Kamara tegye lehetővé a szakmai javaslatok és állásfoglalások nyilvános véleményezését, megvitatását minden tag számára.
 • Biztosítjuk a Kamara honlapján valamennyi etikai határozat szabad hozzáférhetőségét.
 • Javasoljuk, hogy a tisztségviselők mandátuma maximum 2 ciklusra szóljon.

 

A tagjaiért kiálló, őket segítő Kamara

 

 • A tagjait rendszerszinten érintő munkaügyi és jogi eljárásokban térítésmentes jogsegélyszolgálatot és képviseletet biztosítunk.
 • Lehetőséget biztosítunk a tagdíj csökkentésére vagy átmeneti elengedésére munkaképtelenség vagy gyermekvállalás esetén.
 • Javasoljuk, hogy a Kamara lépjen fel annak érdekében, hogy a közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi vállalkozásoknak a közfeladat ellátásából fakadó bevételek után ne kelljen iparűzési adót fizetnie.
 • A Kamarának számos nem orvosi végzettségű tagja van. Speciális tudásukat a magyar egészségügyi rendszer jelenleg nem használja megfelelően, képzési rendszerük támogatása nem megfelelő. A Kamarának segítenie kell érdekeik érvényesítését

 

Nyitott szemlélet

 

 • Kezdeményezzük, hogy a rezidensek képviselője véleményezési joggal a MOK elnökségébe tagot delegálhasson.
 • Javasoljuk, hogy a négy magyar orvostudományi kar egy-egy delegáltja legyen tagja véleményezési joggal a Kamara döntéshozó testületének.
 • Lehetőséget biztosítunk, hogy a Kamara rendszeres kapcsolatot tartson az egészségügy és az egészségtudományi oktatás és kutatás területén működő érdekvédelmi és más társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel itthon és az Európai Unióban, ezzel erősítve a jó példák itthoni alkalmazását és az érdekeink érvényesítését.

 

Közeljövő

 

Csoportunk alulról építkezik és demokratikus értékek mentén szerveződik, ahol helye van a Kamara minden tagjának, legyen szó pályáját éppen elkezdő rezidensről, vagy egykor a Kamara alapításánál segédkező kollégáról. A célunk egy erős, tettre kész Kamara életre hívása. Kiemelten számítunk azok részvételére, akik eddig is a Kamara működtetésén dolgoztak, de úgy érzik, hogy erőfeszítéseik nem megfelelően hasznosultak.

 

2019 áprilisában a Magyar Orvosi Kamara küldötteket választ. Ennek a választásnak döntő hatása lesz a magyar egészségügy következő 5 évére. Kitüntetett lehetőség ez, hogy saját kezünkbe vegyük a sorsunkat és megállítsuk elszakadásunk az európai orvoslástól.

 

A program pdf formátumban letölthető innen.

 

Elérhetőségeink

Facebook: Újratervezés

honlap: www.tervezzujra.hu

e-mail: mokujratervezes@gmail.com, info@tervezzujra.hu